mardi 8 juillet 2014

O persoană guralivă și incompetentă conduce Consiliul Național al Audiovizualului din România / Une personne insolente et incompétente dirige le Conseil National de l'Audiovisuel de la Roumanie

                                                                              Versiunea română

Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, cu completările ulterioare, a autorizat înființarea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) care este un organism de unică autoritate constituit pentru reglementarea normelor din domeniul programelor audiovizuale.

Acest Consiliu este format din 11 membrii numiţi, pentru un mandat de şase ani, de Parlamentul României, la propunerea Senatului, a Camerei Deputaţilor, a Preşedintelui României şi a Guvernului. Componența Consiliului este formată dintr-un președinte, un vicepreședinte și nouă membrii.

În funcția de președinte al acestui Consiliu a fost numită doamna Laura Corina Georgescu la propunerea expresă a premierului Victor Ponta care are în componența guvernului și a organismelor pe care le dirijează numai persoane incompetente numite pe criterii politice și deloc profesionale. CV-ul acestei doamne, menționează, printre alte inadvertențe, că în perioada mai 2005 - 2012, a îndeplinit funcția de consilier la Relaţii Mass-Media, Departamentul pentru lupta antifraudă și că are o specializare deosebită în acest domeniu. Sub titlul «Președinta CNA, Laura Georgescu, penală încă din vremea când lucra la Departamentul Antifraudă» ziarul «Curentul» contrazice afirmațiile mincinoase din CV-ul doamnei în cauză, dezvăluind și, în același timp, făcând un portret incredibil al acestei femei care nu numai că are un vocabular penibil dar este și o persoană considerată penală, după cum se arată detaliat în ziarul respectiv :


De la numirea doamnei Georgescu, în funcția de președinte al CNA, activitatea acestui organism s-a deteriorat semnificativ datorită comportamentului inadecvat și vulgar cu care se afișează doamna președintă, nu numai în fața membrilor acestei Comisii dar și, în relațiile ei cu mass-media. Ca urmare a acestei atitudini, mai multe organizaţii cer demisia cât mai urgentă a Laurei Georgescu din calitatea de preşedinte al CNA şi solicită Executivului să se delimiteze de practicile acesteia care compromit consiliul.

Grupul pentru Dialog Social, Freedom House România, Expert Forum şi Revista 22 acuză că CNA este profund afectată din punct de vedere al credibilităţii de comportamentul necorespunzător al Laurei Georgescu. În presă și pe blogurile unor personalități au apărut chiar mai multe serii de înregistrări din care rezultă că Laura Georgescu îşi jigneşte colegii de la CNA şi lansează insulte la adresa jurnaliştilor. Astfel, doamna Narcisa Iorga, membră al CNA i-a cerut doamnei Laura Georgescu să demisioneze, postând pe blogul ei o serie de fraze din vocabularul obișnuit al acesteia precum și eșantioane audio pentru a demonstra veridicitatea afirmațiilor sale :


Dezvăluirile din ultima perioadă arată, în persoana doamnei Laura Georgescu, un înalt funcţionar public cu un limbaj nedemn pentru rangul de ministru asimilat funcției pe care o ocupă, care recurge la şantaj, care afirmă că asigură protecţie privilegiată unor posturi de televiziune şi companii de cablu, cum ar fi Antena 3 și România TV, posturi aflate în slujba actualului prim-ministru Victor Ponta, care ameninţă angajaţii şi susţine, în același timp, că este încurajată de la cel mai înalt nivel administrativ, pronunțând chiar numele lui Victor Ponta.

Preşedinta CNA refuză să demisioneze cu încăpățânare și se agață de fotoliul pe care-l ocupă în mod nelegal. Iată ce se afirma, nu de mult timp, la postul de televiziune B1 în legătură cu activitatea și poziția adoptată de doamna Laura Georgescu :

                                                  

Premierul Victor Ponta, în loc să ia măsuri imediate pentru destituirea acestei doamne care compromite, prin vocabularul și activitatea ei, organismul pe care îl conduce, afirmă că «doamna Georgescu nu a fost propusă de PSD», deși el este acela care a intervenit să fie numită șefă la CNA și, «după cum se știe - adaugă el - membrii CNA nu pot fi revocați» și ca atare, doamna respectivă trebuie să rămână la CNA până la expirarea mandatului său, adică timp  de șase ani. Iată ce spune Agenția Națională de Presă «Agerpress» despre acest subiect :


Alte comentarii, asupra deciziei premierului Ponta de a o mențìne pe Laura Georgescu în funcțìa de președintă a CSM încă șase ani în condițiile arătate, le las la aprecierea Dvs.
                                              

 Version française

La loi sur l'audiovisuel no. 504 du 11 juillet 2002, avec les mises à jour ultérieures, a autorisé la création du Conseil national de l'audiovisuel (CNA) qui est un organisme d’autorité unique créé pour réglementer les normes dans le domaine des programmes audiovisuels.

Ce Conseil est composé de 11 membres nommés pour un mandat de six ans, par le Parlement de la Roumanie, à la proposition du Sénat, de la Chambre des députés, par le Président de la Roumanie et le Gouvernement. Composition du Conseil est constituée d'un président, un vice-président et de neuf membres.

Le président de ce Conseil a été nommé madame Laura Corina Georgescu à la proposition expresse du Premier ministre Victor Ponta, qui a, dans la composition du gouvernement et aux organisations que lui dirigent, seulement des personnes incompétents et non professionnels nommées par des critères politiques. Le CV de cette dame mentionne, entre autres inexactitudes, que dans la période 2005-2012, madame Georgescu a été nommée comme conseillère aux Relations avec les médias dans le Département de la lutte contre la fraude et qu’elle possède une expertise particulière dans ce domaine. Sous le titre de «La présidente du CNA, Laura Georgescu, pénale depuis l'époque où elle a travaillé au Département de l’anti-fraude» le journal «Le courant» a contredit les affirmations fausses de Mme Georgescu, révélant en même temps et en faisant un portrait incroyable de cette femme qui ne dispose que d'un vocabulaire non approprié, comme est indiqué en détail dans ce journal :


Depuis la nomination de Mme Georgescu, en tant que présidente du CNA, l’activité de cet organisme s'est considérablement détériorée en raison du comportement inapproprié et vulgaire avec lequel, Mme la Présidente s’affiche, non seulement devant les membres de cette Commission mais, aussi dans ses relations avec les médias. En conséquence sur cette attitude, de nombreuses organisations demandent la démission de Laura Georgescu dès que possible en tant que présidente du CNA et demandent à l'Exécutif de se délimiter  de ses pratiques qui compromettent ce conseil.

Le Groupe pour le dialogue social, «Freedom House Roumanie, Forum d'experts et la Revue 22» accuse que CNA est profondément affecté en termes de crédibilité par le comportement non adéquate de Laura Georgescu. Dans la presse et sur les blogs personnalités ont apparu plusieurs séries d’enregistrements montrant que Laura Georgescu offense ses collègues de CNA et commence à insulter les journalistes. Ainsi, Mme Narcisa Iorga, membre du CNA a demandé à Mme Laura Georgescu de démissionner, en postant sur son blog un certain nombre de ses phrases de son vocabulaire réguliers non orthodoxes et des échantillons audio à prouver la véracité de ses déclarations :


Les informations apparues ces derniers temps, montrent, en personne de Mme Laura Georgescu, un haut fonctionnaire avec un langage indigne du rang de ministre assimilé à la position qu'elle occupe, qui fait recours au chantage, en affirmant qu’elle protège les privilèges de certaines stations de télévision et de câblodistribution comme «Antena 3» et «Romania TV», stations de télévision qui sont présentement au service de l'actuel Premier ministre Victor Ponta, qui menace le personnel de CNA et elle soutienne, à la fois, qu’elle est encouragée du niveau administratif le plus élevé, même en disant son nom : le Premier ministre Victor Ponta.

La Présidente du CNA refuse de démissionner et s'accrochent obstinément à la chaise qu’elle occupe illégalement. Voici ce qu'on a dit, pas beaucoup de temps, à la station B1 par rapport à l'activité et la position prise par Mme Laura Georgescu :

                                                 

Le Premier ministre Victor Ponta, au lieu de prendre des mesures immédiates pour éliminer cette dame de son poste, qui compromette par son vocabulaire et son activité, l’organisme qu'elle dirige, il a déclaré que «Mme Georgescu n’a pas été proposé par le PSD», même c’est lui qui a parlé qu’elle soit nommée comme chef du CNA et «comme il est connu - il a ajouté, les membres du CNA, ne peuvent pas être révoqués» et donc, cette dame doit rester jusqu'à l'expiration de son mandat, qui est de six ans. Voilà ce qu’a dit l'Agence nationale de la presse «Agerpress» à ce sujet : http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=ro&u=http://www.agerpres.ro/politica/2014/07/02/ponta-laura-georgescu-nu-a-fost-propusa-de-psd-la-sefia-cna-15-01-32&prev=/search%3Fq%3DPonta:%2BLaura%2BGeorgescu%2Bnu%2Ba%2Bfost%2Bpropus%25C4%2583%2Bde%2BPSD%2Bla%2B%25C8%2599efia%2BCNA%26hl%3Dfr%26biw%3D1344%26bih%3D710  

Autres commentaires, sur la décision du Premier ministre de garder Laura Georgescu en tant que présidente du CSM encore six années dans ces conditions, je les laisse à votre appréciation.

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire